Algemene voorwaarden

Artikel 1

Onder crematie wordt verstaan een kadaver verbranding en de daarbij behorende dienstverlening, zoals gebruik van de afscheidsruimte. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de bij een crematie behorende faciliteit, leidt dit niet tot wijziging van het tarief.

Artikel 2

Huisdieren begraaf en crematiecentrum Peelrust voert steeds de crematie uit. Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen diensten annuleert, of wenst zijn dier na inschrijving terug op te halen, blijft de opdrachtgever het vermelde tarief toch ten alle tijde verschuldigd.

Artikel 3

De tussenhaakjes vermelde rassen zijn slechts voorbeelden: Indien een dier uitzonderlijk zwaar is wordt hij wel bij een hogere categorie gerekend.

Artikel 4

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan alle omstandigheden welke redelijkerwijze de uitvoering van de overeengekomen crematie onmogelijk maken (zoals bvb. technische defecten), wordt het huisdierencrematorium ontheven van haar verplichting zonder dat zij tot enige vergoeding van schade of kosten verplicht is.

Artikel 5

Huisdieren begraaf en crematiecentrum Peelrust is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een door hen verrichte dienst of schade die wordt toegebracht aan goederen en/of personen.

Artikel 6

De opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben betaald. Wanneer het huisdierencrematorium Peelrust de vordering ter incasso uit handen geeft, zijn de incasso kosten voor de opdrachtgever.

Artikel 7

Huisdierencrematorium Peelrust is gerechtigd de afgifte van de assen op te schorten:

  1. Totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot volledige betaling heeft voldaan, en dit binnen de gestelde periode van 14 dagen na factuurdatum.
  2. Bij niet-afhaling van de assen binnen 30 dagen na de crematiedatum.

Artikel 8

Het Huisdierencrematorium Peelrust zal onverwijld overgaan tot definitieve vernietiging van de asresten indien niet aan de betaling wordt voldaan, en dit eveneens na een periode van 30 dagen na crematiedatum. De opdrachtgever blijft ten allen tijde het volledige factuurbedrag verschuldigd, eveneens de aanmaningskosten en eventuele gerechtelijke kosten.

Door ondertekening verklaart opdrachtgever zich onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden.

Huisdieren begraaf en crematiecentrum Peelrust  •  Peeldijk 18  •  5423 VB Handel  •  0492 392203  •  06 25365544   |   info@peelrust.nl